2. Målarprinsens runda

Karta för vandring vid Orlången, Huddinge (ca 12 km)

Promenaden går till större delen i Orlångens naturreservat, delvis på grusvägar, delvis på kultur- och skogsstigar. Landskapet är småkuperat och växlar mellan skog och kulturmark. På några ställen, särskilt vid Balingsta och Bottnen, passerar man lövskogslundar och ekbackar. På informationstavlan här kan man läsa: “Här finns en mångfald av fåglar och andra djur som är beroende av öppna, fuktiga betesmarker, grunda vegetationsrika vattenområden med strandängar samt ett öppet odlingslandskap. De omväxlande omgivningarna med ädellövskog, blandskog, fuktiga videområden och betade torrbackar gör kulturlandskapet rikt på djur och växter.” På promenaden passerar man Balingsta gård och Charlottendal, där prins Eugen, målarprinsen kallad, bodde en tid och målade några av sina kända tavlor, t.ex. “Våren”. Söder om Balingsta finns också den välbevarade väderkvarnen “Holländaren”. (Genvägen genom skogen sydväst om Mellanberg är delvis svårframkomlig.)

Köp