39. Speleologens runda

Karta för promenad i Brevikshalvöns hällmarkstallskog och lövängar i Tyresö (ca 10 km)

Promenaden går dels på stigar i hällmarkstallskog och på smågator i villabebyggelse, dels i dalsänkor mellan bergryggar och längs stranden mot fjärdarna på västsidan. Du passerar genom tre naturreservat:
1) Klövbergets naturreservat har utpräglad hällmarkstallskog på höjderna och lummig ädellövskog med intressanta och i vissa fall sällsynta moss- och lavarter nedanför den sydvästvända bergsbranten. Här finns också ett populärt utflyktsmål för speleologer (grottforskare) i de grottsystem som bildats av nedrasade block från branterna; 2) Dyviks naturreservat är ett mindre reservat med en bergrygg, en rasbrant samt rikligt med lövskog och en intressant flora; 3) Dyviks lövängars naturreservat är ett kommunalt reservat där man försöker bevara och utveckla en bit skärgårdsnatur genom att bland annat bedriva slåtter på ängsmarkerna och hamling i lundarna. Området har en rik flora med många arter som gynnas av slåtter, och här finns också ädellövskog i form av ek och hassel. På andra sidan Dyviksmaren reser sig det spektakulära Korpberget, populärt både bland korpar och klättrare.

Köp